Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya

Benvinguts a la nova web del Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya, on hi trobareu uns continguts i disseny actualitzats. Esperem que us faciliti i faci més intuïtiva la seva navegació.

Ens agradaria que fos una eina útil per a tothom i que us la féssiu una mica vostra. Per aquest motiu i com que encara no és operativa completament, us demanem la vostra col·laboració per personalitzar-la amb imatges de la nostra professió, o bé realitzar-nos qualsevol suggeriment que tingueu.

La Junta

Col-legi

Benvinguda


Com a nou degà, vull expressar, primer de tot, el meu reconeixement i agraïment pel degà sortint, en Josep Argemí i Relat que ha suportat durant els últims anys la responsabilitat de ser el Degà, amb tot el pes del càrrec que comporta. Junt amb ell, la resta de companys amb els que hem format la junta en els darrers anys: en José Valero, en Ricard Farriol, l’Àngel Rey, en Santi Farriol, la Mercè Brusau, Xavier Artigas, i l’empemta de la Miriam Sangerman.

En aquest temps, el COETFC, lluny de desapareixer a causa de la seva modestia, ha crescut, s’ha estabilitzat i ha sentat les bases per ser un col.legi sòlid i, molt important, independent. Els esforços realitzats per la primera junta liderada pel Degà Miquel Àngel Villamuera, per a segregar-se del Col.legi estatal, han continuat fins avui.

Actualment, amb una plaça d’administratiu a temps parcial, la instauració de la figura del Secretari Tècnic i una nova Seu, el bon funcionament del Col.legi ha d’estar garantit.

Donar doncs les gràcies al Degà sortint i la resta de companys per la seva feina.

El plantejament per al futur que el degà i la nova junta ens marquem es basa sobretot en els següents punts:

Continuar i millorar l’atenció al col.legiat. Millora de la web, millora de la comunicació amb els col.legiats.
Potenciar les relacions entre col.legiats. Reiniciar les Jornades tècniques, jornades lúdiques, forums a la web, etc.
Continuar amb els contactes amb altres col.legis, sobretot els relacionats amb els nostres àmbits professionals i futures afectacions (Bolonya).
Fer conèixer més encara la nostra feina a la societat civil opinant sobre temes d’actualitat,
i tots aquells altres que considereu interessants i estigueu disposats a participar.

Salutacions cordials,

Josep Famadas
Degà

Junta

El passat 21 d'abril de 2009 hi hagué l'Assemblea Extraodinària del nostre Col.legi en la que s'aprovà el canvi de junta.

La nova junta del Col.legi Oficial d'Enginyers Técnics Forestals de Catalunya la formem els següents companys:

Al vostre servei

Per tal de donar el millor servei possible als nostres col·legiats, comptem a més, amb els següents professionals:

Estatus

Et posem a disposició els del Col·l
Enginyers Tècnics
Forestals
Balmes 143, principal 2a - 08008 Barcelona
Tel 93 218 30 45
Fax 93 415 79 79
www.etforestals.org

DEL COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS
FORESTALS DE CATALUNYA
TITOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
1.1 El Col·legi Oficial d'Enginyers TËcnics Forestals de Catalunya, Ès l'organisme representatiu
de la professiÛ a nivell de tot l'‡mbit del territori de la Comunitat AutÚnoma de Catalunya,
que agrupa obligatÚriament a tots els titulats, Enginyers TËcnics de les especialitats forestals
que, tenint la possessiÛ del tÌtol oficial, desenvolupin activitats prÚpies de la professiÛ o
exerceixin funciÛ o c‡rrec per raÛ del seu tÌtol d'Enginyer TËcnic Forestal.
TÈ la consideraciÛ de CorporaciÛ de dret p˙blic, amb personalitat jurÌdica prÚpia i plena
amb prou capacitat per al compliment de les seves finalitats i l'exercici de les seves
funcions.
1.2 El Col·legi en la seva estructura interna, din‡mica i funcional es regir‡ per principis
democr‡tics i de solidaritat.
1.3 L'‡mbit del Col·legi abasta el territori de Catalunya, que a efectes col·legials es considera
dividit en tantes delegacions territorials com provÌncies existeixin a cada moment.
1.4 El Col·legi mantindr‡ les pertinents relacions vinculants amb el Consell General de Col·legis
d'Enginyers TËcnics Forestals d'‡mbit estatal radicat a Madrid.
1.5 La seu i el domicili del Col·legi radica a Barcelona, al Carrer Balmes nº 143, principal.
1
Enginyers Tècnics
Forestals
TITOL SEGON
DE LES FUNCIONS I FINALITATS DEL COL.LEGI
Article 2.
SÛn finalitats fonamentals del Col·legi les seg¸ents:
2.1 L'ordenaciÛ de l'exercici de la professiÛ, especialment orientada al servei de la societat,
les administracions p˙bliques i les entitats jurÌdiques i oficials.
2.2 La representaciÛ de la professiÛ davant dels esmentats estaments.
2.3 La defensa dels interessos professionals dels col·legiats.
Tot aixÚ entËs sota l'estricte respecte de la ConstituciÛ, de l'Estatut d'Autonomia i de la resta de
l'Ordenament JurÌdic.
Article 3.
Correspon al Col·legi Oficial d'Enginyers TËcnics Forestals de Catalunya, per al compliment dels
seus fins, l'exercici de les seg¸ents funcions:
3.1 Tenir la representaciÛ i defensa de la professiÛ davant l'AdministraciÛ, institucions,
tribunals, entitats i particulars, amb legitimaciÛ per ser part en tots els litigis que afectin
els interessos professionals i exercitar el dret de peticiÛ, d'acord amb la Llei.
3.2 Facilitar als col·legiats l'exercici de la professiÛ.
3.3 Fomentar la plena ocupaciÛ entre els col·legiats, col·laborant, quan calgui, amb
l'AdministraciÛ i la iniciativa privada.
3.4 Procurar l'harmonia i la col·laboraciÛ entre els col·legiats, impedint la competËncia deslleial
entre els col·legiats.
3.5 Intervenir en via de conciliaciÛ o arbitratge, en q¸estions que per motius professionals se
suscitin entre els col·legiats.
3.6 Organitzar activitats i serveis d'interËs per als col·legiats de car‡cter professional, formatiu,
cultural, informatiu, assistencial, de previsiÛ i altres an‡legs, proveint al seu sosteniment
econÚmic amb els mitjans necessaris.
3.7 Facilitar als Tribunals, de conformitat a les lleis, la relaciÛ de col·legiats que poguessin
ser requerits per intervenir com a perits en els assumptes jurÌdics, o designar-los per ell
mateix, segons s'escaigui.
3.8 Distribuir equitativament entre els col·legiats aquells treballs professionals que es tramitin
per mitj‡ del Col·legi.
2

Enginyers Tècnics
Forestals
3.9 Adoptar les mesures conduents a evitar el intrusisme professional.
3.10 Establir els barems d'honoraris que tindran el car‡cter d'orientatius i les seves condicions
d'aplicaciÛ en els treballs professionals, aixÌ com els barems de visat dels col·legiats,
actualitzant-los anualment.
3.11 Informar en els procediments judicials o administratius on es discuteixin honoraris
professionals.
3.12 Visar les fulles d'enc‡rrec i els treballs dels col·legiats, exigir amb car‡cter obligatori el
visat en els treballs professionals dels mateixos, tant si actuen de forma individual com
associada, per compte propi o com empleats contractats al servei d'empreses, societats,
etc., que legalment constituÔdes projectin, dirigeixin o realitzin treballs que poguessin ser
atribuÔbles als Enginyers TËcnics Forestals.
Aquesta obligatorietat de visat es fa extensible als treballs professionals realitzats pels
col·legiats per a les Administracions P˙bliques, quan aquestes total o parcialment, remunerin
els dits serveis en concepte d'honoraris professionals.
3.13 Encarregar-se del cobrament de les percepcions, remuneracions o honoraris professionals,
de treballs prËviament visats, o a peticiÛ dels interessats, en les condicions que es determinin
en els Reglaments de RËgim Interior, aixÌ com comparËixer davant dels Tribunals de
JustÌcia per substituciÛ dels col·legiats, exercitant les accions procedents en reclamaciÛ
d'honoraris acreditats pels mateixos en l'exercici de la seva professiÛ.
3.14 Fer complir l'abonament de les quotes i aportacions econÚmiques dels col·legiats que
siguin necess‡ries, dins els lÌmits establerts per l'Úrgan col·legial competent.
3.15 Prestar als col·legiats ajuda jurÌdica, quan ho sol·licitin, en q¸estions derivades de l'exercici
professional.
3.16 Informar preceptivament quan sigui requerit per fer-ho els projectes de llei o disposicions
de car‡cter general de qualsevol rang que es refereixin a les funcions i activitats professionals.
3.17 Promoure l'aplicaciÛ dels principis i disposicions establertes en els Tractats Internacionals
de protecciÛ de la biodiversitat i forests.
3.18 Participar en l'elaboraciÛ de plans d'estudis i informar les normes d'organitzaciÛ dels
centres docents corresponents a la professiÛ, en especial d l'Escola Universit‡ria d'Enginyers
TËcnics Forestals de Lleida i, mantenir permanent contacte amb aquests i preparar la
informaciÛ necess‡ria per facilitar l'accÈs a la vida professional dels nous titulats.
3.19 Participar en els consells i organismes consultius de l'AdministraciÛ en la matËria
competËncia de la professiÛ.
3.20 Estar representat en els consells socials universitaris.
3.21 Exercir les funcions que li siguin encomanades per l'AdministraciÛ i col·laborar amb
aquesta mitjanÁant la realitzaciÛ d'estudis, l'emissiÛ d'informes , l'elaboraciÛ d'estadÌstiques
i altres activitats relacionades amb els fins del Col·legi que puguin ser-li sol·licitades o
acordi formular per prÚpia iniciativa.
3

Enginyers Tècnics
Forestals
3.22 Exercir la representaciÛ que estableixin les lleis per al compliment dels seus fins.
3.23 Ordenar l'activitat professional dels col·legiats vetllant per l'Ëtica i la dignitat professional
i pel respecte degut als drets dels particulars i exercir la facultat disciplin‡ria en l'ordre
professional i col·legial.
3.24 Assessorar als col·legiats en les seves relacions amb l'AdministraciÛ quan afectin l'exercici
professional.
3.25 Complir i fer complir als col·legiats les lleis generals i disposicions relacionades amb la
professiÛ, els presents , com tambÈ la norma i decisions adoptades pels Úrgans
col·legials en matËria de la seva competËncia.
3.26 Totes les altres funcions que redundin en benefici dels interessos professionals, culturals,
socials i econÚmics dels col·legiats.
TITOL TERCER
CAPITOL I
DE L'ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ COL.LEGIAL.
Article 4
Els Úrgans directius del Col·legi sÛn els seg¸ents:

 1. L'Assemblea General.
 2. La Junta de Govern.
 3. Deg‡
SÛn Úrgans directius de les Delegacions Territorials:
 1. Assemblea territorial dels Col·legiats
 2. Delegat.
CAPITOL II
DE LES ASSEMBLEA GENERAL DEL COL.LEGI
Article 5
5.1 L'Assemblea General del Col·legi Ès l'Úrgan d'expressiÛ de la voluntat de tots els seus
col·legiats residents en aquest territori i en relaciÛ a aquest. Per tant tots ells, com tambÈ
els seus Úrgans de govern estan obligats al compliment dels acords que aquell adopti.
4

Enginyers Tècnics
Forestals
5.2 L'Assemblea General gaudir‡ de plenes atribucions i m‡xima autonomia dins de l'‡mbit
de Catalunya.
5.3 L'Assemblea estar‡ formada per tots els col·legiats de Catalunya i la presideix el deg‡
acompanyat pels altres membres de la Junta de Govern.
Article 6
6.1 Les reunions de l'Assemblea General Ordin‡ria, tindran lloc una vegada a l'any, dins el
primer trimestre de l'any. Ser‡ convocada pel Deg‡, d'acord amb la data i ordre del dia
que fixi la Junta de Govern. Actuar‡ de Secretari el que ho sigui del Col·legi
6.2 L'Assemblea General del Col·legi es reunir‡ amb car‡cter extraordinari, amb la convocatÚria
prËvia del deg‡, bÈ per iniciativa prÚpia, per acord de la Junta de Govern o a proposta del
10% dels col·legiats.
6.3 Les convocatÚries es faran amb una antelaciÛ mÌnima de vint dies. Per a les Assemblees
extraordin‡ries aquest termini quedar‡ reduÔt a la meitat. Les citacions es faran per escrit
al domicili dels col·legiats, consignant en el mateix, la data, lloc i hora de la mateixa.
6.4 L'Assemblea General del Col·legi tindr‡ lloc ordin‡riament a la seu d'aquest, sense perjudici
que la Junta tingui l'atribuciÛ de fixar-ne un altre.
Article 7
7.1 L'Assemblea General quedar‡ v‡lidament constituÔda en la primera convocatÚria quan
entre els presents i representats hi hagi majoria absoluta. En segona convocatÚria, que es
verificar‡ en la mateixa citaciÛ per a un transcurs de temps mÌnim de mitja hora, quedar‡
aixÌ mateix constituÔda amb els que es trobin presents i representats.
7.2 Els acords s'adoptaran per majoria, entre els assistents i representats, excepte per a aquells
acords que requereixin un quÚrum especial d'acord amb aquests .
7.3 NomÈs es podr‡ adoptar acord sobre assumptes que figurin el l'ordre del dia.
7.4 Les votacions seran secretes quan aixÌ ho sol·liciti un dels col·legiats assistents i ho aprovi
la majoria simple dels concurrents, o quant, es refereixin a q¸estions la naturalesa de les
quals aixÌ ho aconselli, a judici del Deg‡. Els acords adoptats per l'Assemblea General
obliguen a tots els col·legiats.
7.5 De cada sessiÛ que es celebri s'aixecar‡ acta pel Secretari, que especificar‡ necess‡riament
els assistents, l'ordre del dia de la reuniÛ
5

Enginyers Tècnics
Forestals
Article 8
SÛn atribucions de l'Assemblea General:
8.1 Aprovar l'acta de l'Assemblea anterior i la MemÚria de les activitats presentada per la
Junta de Govern.
8.2 Definir les lÌnies d'actuaciÛ econÚmica i aprovar les comptes del Col·legi, de l'any anterior
i els pressupostos de l'any seg¸ent, aixÌ com el nomenament amb car‡cter bianual de dos
col·legiats que portaran a terme l'auditoria de les comptes del Col·legi dels dos exercicis
anteriors.
8.3 Aprovar fonts d'ingressos especials per l'economia interna del Col·legi.
8.4 Aprovar i modificar la deontologia professional.
8.5 Aprovar i modificar el rËgim disciplinari.
8.6 L'elecciÛ del Deg‡ i demÈs membres de la Junta de Govern, aixÌ com la ratificaciÛ del
nomenament del Secretari.
8.7 L'adopciÛ d'acords en relaciÛ als assumptes i propostes de la Junta de Govern i dels
Col·legiats.
8.8 La fixaciÛ de la quantia de la quota de col.legiaciÛ, aixÌ com les que amb car‡cter
extraordinari i per raons justificades proposi la Junta de Govern. La fixaciÛ de la quantia
del visat.
8.9 L'aprovaciÛ de la modificaciÛ d'aquests en base a la proposta que pugui formular
la Junta de Govern, aixÌ com l'aprovaciÛ dels mateixos amb els requisits que s'assenyalen
en l'article corresponent.
8.10 La designaciÛ dels Col·legiats d'Honor i les distincions que pels col·legiats determini el
Reglament de RËgim Interior.
8.11 La dissoluciÛ del Col·legi, i en tal cas, el destÌ que s'ha de donar als bens resultants de la
liquidaciÛ.
CAPITOL III
DE LA JUNTA DE GOVERN
Article 9
9.1 La Junta de Govern del Col·legi ostenta l'actuaciÛ i la coordinaciÛ d'aquest i entre els seus
col·legiats en tot el territori catal‡. Les seves funcions es fan a la seu del Col·legi a
Barcelona.
6

Enginyers Tècnics
Forestals
9.2 La Junta de Govern est‡ constituÔda pels seg¸ents membres: deg‡, que tÈ la m‡xima
representaciÛ del Col·legi i Ès President de la Junta de Govern, vice-deg‡, secretari, tresorer
i dos vocals. Formaran part tambÈ de la Junta de Govern, amb els mateixos drets i atribucions
que els vocals, els delegats territorials que siguin elegits per les assemblees de les diferents
Delegacions Territorials.
9.3 La duraciÛ dels c‡rrecs de la Junta de Govern ser‡, per un perÌode de quatre anys, podentse presentar a la reelecciÛ nomÈs dues vegades mÈs.
9.4 Tots els membres de la Junta hauran de ser residents en l'‡mbit territorial del Col·legi.
9.5 Tots els c‡rrecs sÛn honorÌfics, i sense dret a retribuciÛ per raÛ del mateix. Tot aixÚ, sense
perjudici de que l'actuaciÛ professional de qualsevol activitat organitzada pel Col·legi
pugui ser retribuÔda, fins i tot en el supÚsit de que es tracti d'un dels membres de la Junta
de Govern.
Article 10
L'elecciÛ dels c‡rrecs s'ajustar‡ a les normes democr‡tiques de lliure i igual participaciÛ de tots
els membres del Col·legi i d'acord amb les seg¸ents regles:
10.1 L'elecciÛ dels c‡rrecs ser‡ independent per a cada un d'ells i tindr‡ lloc mitjanÁant votaciÛ
secreta, fent-se la proclamaciÛ per majoria de vots dels col·legiats, tant presents com
aquells que enviÔn el seu vot per correu. No s'admet la delegaciÛ de vot per a l'elecciÛ de
c‡rrecs.
10.2 Seran electors i elegibles tots els col·legiats.
10.3 El vot síexercir‡ personalment o per correu, d'acord amb el que estableixi el Reglament
de RËgim Interior a l'objecte de garantir la seva autenticitat.
10.4 Els col·legiats que desitgin presentar-se a l'elecciÛ per a qualsevol dels c‡rrecs, hauran
d'enviar la seva candidatura per escrit, avalada per un mÌnim de deu col·legiats, a la Junta
de Govern, durant el mes de gener de l'any en que correspongui celebrar eleccions. Acabat
aquest termini, es donar‡ a conËixer a tots els col·legiats la relaciÛ complerta d'aquells que
es presentin com a candidats.
10.5 Els col·legiats que ho desitgin podran agrupar-se constituint candidatura tancada, integrada
per tants membres com c‡rrecs hagin de ser elegits.
En el supÚsit de que sigui elegit pel c‡rrec de Deg‡ un col·legiat que no presenti candidatura
tancada, podr‡ acceptar o refusar a la resta de la Junta de Govern que hagi sortit elegida
en candidatura tancada. En cas de ref˙s, hauran de celebrar-se noves eleccions per a
completar la resta dels c‡rrecs
10.6 Els col·legiats que es presentin a l'elecciÛ, tant individualment com formant candidatura,
podran realitzar, al seu c‡rrec, entre els demÈs col·legiats, la propaganda que creguin
convenient.
Elegits els membres de la Junta de Govern, aquests prendran possessiÛ dels seus c‡rrecs
7

Enginyers Tècnics
Forestals
en la primera Assemblea General Ordin‡ria que es celebri. La ConstituciÛ de la nova Junta
de Govern es comunicar‡ al Departament d'Agricultura i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, i demÈs organismes pertinents
Si es produeixen vacants en els membres de la Junta de Govern abans de la preceptiva
renovaciÛ, podran ser cobertes les mateixes provisionalment per la Junta de Govern, fins
un m‡xim de dos vacants, i la duraciÛ de les funcions dels designats, coincidir‡ amb les
que tinguin els substituÔts.
En el supÚsit de que quedessin vacants mÈs de la meitat dels c‡rrecs de la Junta de Govern
del Col·legi, la Junta de Govern haur‡ de convocar eleccions, les quals es faran seguint
els tr‡mits i procediments establerts en aquests pel cas de la renovaciÛ de c‡rrecs
de la Junta.
Article 11
Correspon a la Junta de Govern, per al compliment dels seus fins, l'exercici de les seg¸ents funcions
dins del seu ‡mbit territorial:
11.1 Tenir la representaciÛ i defensa de la professiÛ davant de l'AdministraciÛ, institucions,
tribunals, entitats i particulars, amb legitimaciÛ per ser part en els litigis que afectin els
interessos professionals i exercir el dret de peticiÛ, d'acord amb el que s'estableix en les
lleis.
11.2 Facilitar al col·legiat l'exercici de la professiÛ.
11.3 Fomentar la plena ocupaciÛ entre els col·legiats. Per aixÚ col·laborar‡ sempre que sigui
necessari amb l'AdministraciÛ i la iniciativa privada.
11.4 Procurar harmonia i col·laboraciÛ entre els col·legiats, impedint la competËncia deslleial
entre els mateixos.
11.5 Intervenir en via de conciliaciÛ o arbitratge en les q¸estions que, per motius professionals,
es suscitin entre els col·legiats.
11.6 Organitzar activitats i serveis d'interËs per als col·legiats de car‡cter professional, formatius,
cultural, informatiu, assistencial, de previsiÛ i altres an‡legs, proveint al seu sosteniment
econÚmic amb els mitjans necessaris.
11.7 Facilitar als Tribunals, d'acord amb les lleis, la relaciÛ de col·legiats que poguessin ser
requerits per intervenir com a perits en els assumptes jurÌdics o designar-los per ells
mateixos, segons calgui.
11.8 Distribuir equitativament entre els col·legiats aquells treballs professionals que es trametin
mitjanÁant el Col·legi.
11.9 Adoptar les mesures conduents a evitar el intrusisme professional.
11.10 Visar els documents relacionats amb els treballs professionals dels col·legiats i exigir
aquest visat.
8

Enginyers Tècnics
Forestals
11.11 Gestionar el cobrament de les percepcions, remuneracions o honoraris professionals, amb
car‡cter general o a peticiÛ dels col·legiats, en els casos i condicions que determinen
aquests .
11.12 Fixar la quantia de les quotes de percepciÛ periÚdica i, si escau, proposar a l'Assemblea
General les de car‡cter extraordinari.
11.13 Prestar als col·legiats ajuda jurÌdica, quan ho sol·licitin, en q¸estions derivades de l'exercici
professional.
11.14 Informar els projectes de Llei o disposicions de qualsevol rang que es refereixin a les
funcions professionals, dictades pels parlaments autÚnoms, les juntes generals o institucions
de rang inferior, i elevar-los als Consell General per a la seva redacciÛ definitiva.
11.15 Informar en els procediments judicials o administratius en els quals es discuteixin honoraris
professionals.
11.16 Participar en l'elaboraciÛ dels plans d'estudi i informar les normes d'organitzaciÛ dels
centres docents corresponents a la professiÛ; mantenir permanent contacte amb aquests i
preparar la informaciÛ necess‡ria per facilitar l'accÈs a la vida professional dels nous
titulats.
11.17 Participar en els Consells i organismes consultius de l'AdministraciÛ en les matËries
competËncia de la professiÛ.
11.18 Representar el Col·legi en els patronats universitaris.
11.19 Exercir totes les funcions que li siguin encomanades per l'AdministraciÛ i col·laborar amb
aquesta mitjanÁant la realitzaciÛ d'estudis, l'emissiÛ d'informes, l'elaboraciÛ d'estadÌstiques
i altres activitats relacionades amb els fins del Col·legi que puguin ser-li sol·licitades o
acordin formular per prÚpia iniciativa.
11.20 Tenir la representaciÛ que estableixin les Lleis per al compliment dels seus fins.
11.21 Ordenar l'activitat professional dels col·legiats vetllant per l'Ëtica i la dignitat professional
i pel respecte degut als drets dels particulars i, exercir la facultat disciplin‡ria en l'ordre
professional i col·legial.
11.22 Complir i fer complir als col·legiats les lleis generals i les disposicions relacionades amb
la professiÛ, els presents i els seus reglaments com tambÈ les normes i decisions
adoptades pels Úrgans col·legials en matËria de la seva competËncia.
11.23 Resoldre per laude a inst‡ncia de les parts interessades les discrep‡ncies que puguin sorgir
sobre el compliment de les disposicions dinamants dels treballs realitzats pels col·legiats
en l'exercici de la seva professiÛ.
11.24 Elaborar els reglaments de rËgim particular i sotmetre'ls a l'aprovaciÛ de l'Assemblea.
11.25 Dirimir els conflictes que puguin suscitar-se entre les diferents delegacions.
9

Enginyers Tècnics
Forestals
11.26 Adoptar les mesures necess‡ries perquË els col·legiats compleixin les resolucions dels
Úrgans del Col·legi.
11.27 Vetllar perquË es compleixin les funcions disciplin‡ries amb respecte als col·legiats.
11.28 Confeccionar els pressupostos i la liquidaciÛ dels pressupostos anteriors i sotmetre'ls a
l'aprovaciÛ de l'Assemblea.
11.29 Organitzar institucions i serveis d'assistËncia i de previsiÛ i col·laborar amb l'AdministraciÛ
per a l'aplicaciÛ, als professionals col·legiats, del sistema de Seguretat Social mÈs adequat.
11.30 Tractar d'aconseguir el m‡xim nivell de treball dels col·legiats, col·laborant amb
l'AdministraciÛ en la mesura que resulti mÈs adient.
11.31 Vetllar perquË es compleixin les condicions exigides en els i reglaments per a
presentaciÛ i proclamaciÛ de candidats per als c‡rrecs directius de les delegacions.
11.32 Proposar a l'Assemblea la reforma del reglament.
11.33 Proposar a l'Assemblea la concessiÛ del tÌtol de col·legiat d'honor i de la medalla d'honor.
11.34 Autoritzar la convocatÚria de l'Assemblea, sempre que ho sol·licitin, almenys, la meitat
dels membres de la Junta de Govern.
11.35 Interpretar i vigilar el compliment dels acords presos en l'Assemblea.
11.36 Orientar les actuacions del Col·legi en ordre als seus fins professionals.
11.37 Controlar, assessorar i coordinar les actuacions de les delegacions.
11.38 Mantenir actualitzades les llistes dels col·legiats i les seves dades professionals i corporatives.
11.39 Proposar a l'Assemblea la creaciÛ o dissoluciÛ de delegacions.
11.40 Crear c‡rrecs i seccions, i delegar-hi les competËncies que calguin per al desenvolupament
de les seves funcions, d'acord amb el reglament.
11.41 Fixar l'ordre del dia de l'Assemblea.
11.42 Totes les altres funcions que redundin en benefici dels interessos professionals, culturals,
socials i econÚmics dels col·legiats.
Article 12
La convocatÚria a les sessions de la Junta de Govern es far‡ pel deg‡, mitjanÁant la remissiÛ de
l'ordre del dia i la informaciÛ prËvia sobre els assumptes a tractar.
No es podr‡ adoptar cap acord sobre assumptes que no figurin en l'ordre del dia, llevat els
d'extraordin‡ria urgËncia, estimada per majoria dels 2/3 parts d'assistents.
10

Enginyers Tècnics
Forestals
Les convocatÚries s'hauran de fer almenys amb 5 dies d'antelaciÛ, llevat del cas de sessiÛ urgent
que podr‡ convocar-se amb el temps imprescindible per a la citaciÛ.
Com a mÌnim, la Junta de Govern es reunir‡ en sessiÛ ordin‡ria cada 3 mesos. A la reuniÛ del
darrer trimestre de cada any es preparar‡ i confeccionar‡ l'ordre del dia de l'Assemblea.
La Junta de Govern es reunir‡ amb car‡cter extraordinari, amb la convocatÚria prËvia del deg‡ o
a peticiÛ de la tercera part, com a mÌnim, dels seus membres.
Article 13
Es considerar‡ v‡lidament constituÔda la Junta de Govern quan hi siguin presents, almenys, la
meitat dels seus components. No obstant aixÚ, si no s'arribÈs a reunir el quÚrum necessari per a
la seva constituciÛ, desprÈs de transcorreguda una hora, els presents passaran a tractar els termes
que per majoria considerin urgents.
En cas de convocatÚria urgent cada component podr‡ tenir la representaciÛ d'un altre.
Els acords seran adoptats per majoria d'assistents, i en cas d'empat decidir‡ el vot de qualitat del
deg‡.
CAPITOL IV
DEL DEGÀ
Article 14
El deg‡ de la Junta de Govern tÈ les seg¸ents atribucions:
a) Tenir la representaciÛ legal del Col·legi del seu ‡mbit territorial, amb facultats de delegar
i acordar l'exercici de tota classe d'accions, recursos i reclamacions, delegats expressament
per la Junta de Govern.
b) Convocar les reunions de l'Assemblea i de la Junta de Govern.
c) Fixar d'acord amb la Junta de Govern, l'ordre del dia de l'Assemblea.
d) Presidir les reunions de l'Assemblea i de la Junta de Govern.
e) Presidir i moderar les comissions i reunions a les quals assisteixi.
f) Vetllar pel compliment de les prescripcions reglament‡ries dels acords adoptats pels Úrgans
generals i de les disposicions generals.
g) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les reunions dels Úrgans col·legials.
h) Autoritzar el carnet de col·legiat.
i) Visar totes les certificacions que expedeixi el secretari.
j) Autoritzar els lliuraments i les ordres de pagament.
k) Legitimar amb la seva signatura els llibres de comptabilitat i qualsevol altre de naturalesa
oficial, aixÚ sense perjudici de la legalitzaciÛ establerta a la Llei.
l) Autoritzar els informes i les comunicacions que oficialment es dirigeixin, pel Col·legi, a
les autoritats, corporacions o particulars.
11

Enginyers Tècnics
Forestals
m) Signar els documents necessaris per a l'obertura de comptes corrents bancaris i els talons
o xecs expedits per la Tresoreria per repartir quantitats.
n) Donar possessiÛ als membres de la Junta de Govern i estendre les credencials.
o) Decidir amb el seu vot de qualitat els empats a les votacions.
p) Totes les demÈs funcions que decideixi l'Assemblea o la Junta de Govern, en l'‡mbit de
les seves respectives competËncies.
Totes aquestes funcions seran exercides sense perjudici de les atribucions dels Delegats Territorials.
CAPITOL V
DEL VICEDEGÀ
Article 15
El vicedeg‡ exercir‡ totes aquelles funcions que li delegui el deg‡, i el substituir‡ en casos
d'absËncia, malaltia, suspensiÛ, dimissiÛ, cessament i defunciÛ; en els tres darrers casos, per la
resta del mandat, i en els altres, pel temps en que es mantinguin les circumst‡ncies que varen
motivar la substituciÛ.
CAPITOL VI
DEL SECRETARI GENERAL
Article 16
Independentment dels drets i obligacions especials que li confereixin els acords de la respectiva
Junta de Govern, correspondr‡ al secretari:
a) Aixecar acta de les reunions.
b) Expedir les certificacions.
c) Preparar el despatx per donar compte a la Junta de Govern dels assumptes del Col·legi i
de les comunicacions col·legials.
d) Redactar la MemÚria anual.
e) Signar per si o amb el deg‡, en cas necessari, les ordres, la correspondËncia ordin‡ria de
tr‡mit normal i altres documents administratius.
f) Tenir cura dels documents de l'arxiu que pertanyen al Col·legi i la responsabilitat de la
seva custÚdia.
g) Portar els seg¸ents llibres:
-Llibre de Visats.
-Llibres de comptabilitat del Col·legi, d'acord amb el Tresorer.
-Llibres d'actes o documents que puguin substituir-lo legalment, en els que constaran
cronolÚgicament les de totes les reunions de l'Assemblea General i Junta de Govern que
es celebrin.
-Llibres d'entrada i sortida de documents.
12

Enginyers Tècnics
Forestals
-Llibre de col·legiats, aixÌ com els fitxers corresponents, que han d'estar actualitzats en
tot moment.
h) Portar per si, auxiliat pel personal d'oficina en quË pugui delegar, el registre de col·legiats.
i) Exercir l'autoritat directe sobre el personal administratiu i subaltern, a qui far‡ complir
amb les seves obligacions especÌfiques i amb els acords de la Junta de Govern.
j) Mantenir contacte directe i freq¸ent amb els Delegats Territorials, rebent i enviant les
informacions que es considerin d'interËs i les que determinin els Reglaments i acords dels
Úrgans de govern.
k) Tots els demÈs inherents al seu c‡rrec, que siguin de la seva competËncia i les que li
encomani el Deg‡, la Junta de Govern o l'Assemblea General.
CAPITOL VII
DEL TRESORER
Article 17
Ser‡ missiÛ del tresorer:
a) Administrar i custodiar els fons del Col·legi essent responsable d'ells.
b) Autoritzar amb la seva signatura, conjuntament amb el deg‡, els rebuts, la cobranÁa i els
pagaments.
c) Assabentar a la Junta de Govern dels impagats.
d) Portar els llibres de comptabilitat necessaris de forma legal.
e) Signar el corresponent compte d'ingressos i pagaments mensuals per sotmetre'l a l'aprovaciÛ
de la Junta de Govern; i reunits els corresponents a l'any en curs, amb les seves justificacions,
presentar-los a l'aprovaciÛ de l'Assemblea.
f) Fer arribar a tots els col·legiats, per mitj‡ de la MemÚria anual, el balanÁ de la situaciÛ
econÚmica.
g) Redactar els pressupostos del Col·legi i sotmetre'ls a la Junta de Govern.
h) Gestionar l'obertura i cancel·laciÛ de comptes banc‡ries. Per a la mobilitzaciÛ de fons
hauran d'utilitzar-se dues firmes mancomunades, havent-ne d'existir tres de reconegudes,
que seran les del Deg‡, Vicedeg‡ i Tresorer.
i) Informar a la Junta de Govern quan se'l requereixi de la marxa econÚmica del Col·legi.
CAPITOL VIII
DELS VOCALS
Article 18.
Correspon als vocals:
18.1 Col·laborar en els treballs de la Junta de Govern assistint a les seves deliberacions i
reunions.
13

Enginyers Tècnics
Forestals
18.2 Formar part de les comissions o ponËncies que es constitueixin per a l'estudi i
desenvolupament de q¸estions i assumptes determinats, presidint-les en el seu cas, per
acord de la Junta de Govern.
18.3 Totes les altres funcions que els hi encomani el Deg‡ i la Junta de Govern.
CAPITOL IX
DE LES DELEGACIONS TERRITORIALS
Article 19
Per al millor desenvolupament, funcionament i compliment dels fins del Col·legi, es divideix el
territori en Delegacions Territorials que coincidiran amb les provÌncies que en cada moment
existeixin en la Comunitat AutÚnoma de Catalunya.
La seu de la DelegaciÛ Territorial s'establir‡ per acord de l'Assemblea General Territorial.
Article 20
Dins del seu territori, les Delegacions Territorials exerciran amb respecte als col·legiats inscrits
en les mateixes, les actuacions necess‡ries pel compliments de les finalitats del Col·legi, i en
especial, tindran cura de la defensa dels interessos professionals dels seus membres. A aquests
efectes, el Deg‡ atorgar‡ a favor dels Delegats Territorials, els oportuns poders que els facultin
pel desenvolupament de la seva missiÛ.
Seran Úrgans directius de les Delegacions Territorials:
a) L'Assemblea General Territorial. Aquesta aprovar‡ el seu propi Reglament de RËgim
Interior, que ser‡ remËs a la Junta de Govern per a la seva ratificaciÛ o correcciÛ, el qual
no podr‡ anar en contra d'aquests i del Reglament de RËgim Interior General del
Col·legi.
b) El Delegat de la DelegaciÛ Territorial. El procediment per a la seva elecciÛ s'ajustar‡ al
que s'ha establert a l'art. 10 d'aquests .
Els delegats sÛn els responsables davant la Junta de Govern del sentir dels col·legiats a
les provÌncies de la Comunitat AutÚnoma. Ells portaran la representaciÛ d'aquesta Junta
en els casos que no sigui necess‡ria la decisiÛ d'aquesta i substituint el deg‡ o, en el seu
defecte, el vicedeg‡ quan la presËncia d'aquest no sigui possible. Seran vocals nats de la
Junta de Govern amb veu i vot, i hauran d'assistir a totes les reunions d'aquesta i podran
representar la provÌncia a les assemblees.
14

Enginyers Tècnics
Forestals
TITOL QUART
DELS COL.LEGIATS
Article 21.
Tindran dret a pert‡nyer al Col·legi d'Enginyers TËcnics Forestals de Catalunya les persones
fÌsiques que estiguin en possessiÛ dels tÌtol oficial d'Enginyer TËcnic Forestal i, reuneixin les
condicions que es determinen en aquests encara que no exerceixin la professiÛ.
Article 22.
Es requisit indispensable per a l'exercici de la professiÛ de l'enginyeria tËcnica forestal en qualsevol
de les seves especialitats en l'‡mbit territorial de la Comunitat AutÚnoma de Catalunya, la
incorporaciÛ al Col·legi d'Enginyers TËcnics Forestals de Catalunya com a col·legiat de n˙mero.
Aquest requisit no podr‡ ser exigit, en el supÚsit de lliure prestaciÛ de serveis, a aquells nacionals
dels Estats membres de la UniÛ Europea que estiguin prËviament establerts, amb car‡cter permanent
a qualsevol dels dits Estats, d'acord, en cada cas, amb allÚ que disposin les normes comunit‡ries
aplicables a la professiÛ d'Enginyer TËcnic Forestal; tot aixÚ, sense perjudici de l'obligaciÛ de
notificar la seva actuaciÛ al Col·legi, amb aportaciÛ de la documentaciÛ exigible que reglament‡riament
s'estableixi.
TambÈ podran actuar professionalment en l'‡mbit territorial del Col·legi, els col·legiats de la
professiÛ d'altres col·legis de l'Estat Espanyol, prËvia habilitaciÛ o comunicaciÛ i en virtut dels
corresponents convenis que es signin amb els organismes professionals competents o, en virtut
de la normativa que sigui d'aplicaciÛ, i als efectes de que quedin subjectes a les corresponents
competËncies d'ordenaciÛ i control.
Article 23.
23.1 El Col·legi estar‡ integrat per dues classes de membres:
-Col·legiats d'honor
-Col·legiats de n˙mero.
23.2 SÛn col·legiats d'honor aquelles persones a les quals s'atorgui tal tÌtol, siguin o no Enginyers
TËcnics Forestals, pels serveis que rendeixin o hagin prestat a favor de la professiÛ.
La distinciÛ de col·legiat d'honor s'atorgar‡ per acord de l'Assemblea General Ordin‡ria.
23.3 Per a reconeixement dels mËrits d'aquelles persones, col·legiades o no, que hagin prestat
destacats serveis al Col·legi o hagin contribuÔt notablement al prestigi de la professiÛ
s'estableixen les seg¸ents distincions per ordre de major mËrit:
a) TÌtol de col·legiat d'honor
b) Medalla d'honor.
La forma i les condicions per atorgar aquestes distincions s'establiran reglament‡riament.
15

Enginyers Tècnics
Forestals
23.4 Per a ser col·legiats de n˙mero s'haur‡ d'acreditar estar en possessiÛ del tÌtol oficial
d'Enginyer TËcnic en qualsevol de les especialitats forestals, o bÈ, tÌtol estranger equivalent,
sempre que en virtut de conveni de reciprocitat entre ambdÛs paÔsos el Govern de l'Estat
Espanyol, hagi atorgat als dits titulats l'autoritzaciÛ expressa per a poder exercir la carrera
com Enginyer TËcnic Forestal legalment requerida per a l'exercici de la professiÛ i estiguin
donats d'alta en el Col·legi.
Article 24.
La incorporaciÛ al Col·legi, ser‡ necess‡ria sol·licitar-la per escrit al President del Col·legi,
acompanyant a la sol·licitud el tÌtol o testimoni notarial del mateix, o bÈ, resguard d'haver efectuat
el pagament dels drets d'expediciÛ. DeclaraciÛ Jurada de no estar sotmËs a inhabilitaciÛ professional
o col·legial, com a conseq¸Ëncia de sentËncia judicial o expedient administratiu o disciplinari.
Abonar la quota d'entrada segons que estigui establerta reglament‡riament i complir les prescripcions
que reglament‡riament s'estableixin.
Quant un sol·licitant procedeixin d'un altre Col·legi, el document referent a la titulaciÛ ser‡ substituÔt
per un certificat lliurat pel Col·legi de procedËncia , utilitzant el model adoptat pel Consell General
de Col·legis, en el que s'expressi si tÈ complertes les seves obligacions col·legials, si no ha estat
expulsat i si no es troba sotmËs a sanciÛ que l'inhabiliti per a l'exercici professional.
Quan el sol·licitant procedeixi d'una situaciÛ de baixa, segons l'Art 25.1, nomÈs ser‡ necessari la
presentaciÛ de la sol·licitud i el pagament dels drets de col·legiaria.
Si la baixa s'haguÈs produÔt per la causa enumerada a l'Art. 25.3 d'aquests , haur‡ d'acompanyar
a la sol·licitud, a mÈs dels drets de recol·legiaciÛ que s'estableixin, la quantitat deguda incrementada
amb el interËs legal de demora calculat sobre el pagament del que es deu.
La Junta de Govern acordar‡, en el termini d'un mes, el que cregui procedent sobre la sol·licitud
d'inscripciÛ, comunicant-ho al interessat. La denegaciÛ de la sol·licitud d'inscripciÛ haur‡ d'Èsser
motivada i, podr‡ ser susceptible de recurs davant de la Junta de Govern en la forma que s'estableix
en el tÌtol referent al rËgim jurÌdic.
Article 25
Es perd la condiciÛ de col·legiat de n˙mero:
25.1 Per baixa volunt‡ria, al deixar d'exercir la professiÛ, comunicada per escrit certificat
adreÁat al Deg‡ del Col·legi amb un mes d'antelaciÛ com a mÌnim i sempre que no es
tinguin obligacions professionals o corporatives pendents de compliment.
25.2 Per expulsiÛ del Col·legi, segons el disposat en aquests , aixÌ com, en el seu cas,
en el Reglament de RËgim Interior.
25.3 Per incompliment, sense justificaciÛ, de les seves obligacions econÚmiques amb el Col·legi
d'acord amb el que es disposa en les disposicions sobre RËgim Disciplinari.
25.4 Per sentËncia judicial ferma, que inhabiliti al col·legiat per exercir la professiÛ
16

Enginyers Tècnics
Forestals
Article 26
Els col·legiats de n˙mero tenen dret a:
26.1 Exercir la professiÛ en l'‡mbit de Catalunya, en la resta de l'Estat espanyol i mitjanÁant
les oportunes habilitacions o comunicacions a l'estranger; en virtut de convalidacions i
convenis oportuns amb les autoritats i els organismes professionals competents.
26.2 Ser assistits, assessorats i defensats pel Col·legi en la forma i les condicions fixades en
les q¸estions que se suscitin en relaciÛ amb les seus drets i interessos legÌtims de car‡cter
professional, i molt especialment, quan es vegin obstaculitzats en el ple i recte exercici
de les seves atribucions.
26.3 Participar activament en la vida del corporativa, especialment assistir a totes les Assemblees
amb veu i vot, i ser elector i candidat per als c‡rrecs del Col·legi i de les seves institucions.
26.4 Utilitzar els serveis que el Col·legi estableixi en la forma i condicions que es determinin.
26.5 Presentar, per a registre i/o visat, documents relacionats amb la seva activitat professional,
quedant const‡ncia i garantia de la seva actuaciÛ.
26.6 Cobrar els honoraris dels treballs de visat mitjanÁant el Col·legi en la forma i condicions
fixades reglament‡riament.
26.7 Proposar la convocatÚria i inclusiÛ d'un assumpte en l'ordre del dia d'una reuniÛ o Assemblea
General, a peticiÛ de la desena part dels col·legiats.
26.8 Rebre informaciÛ regular sobre l'activitat corporativa i d'interËs professional mitjanÁant
els instruments informatius que es creÔn reglament‡riament, com tambÈ intervenir en el
tr‡mit d'informaciÛ col·legial en els assumptes que correspongui.
26.9 Escriure en les publicacions informatives del Col·legi, sense mÈs limitacions que les
contingudes en aquests . En cap cas podr‡ alterar-se el text de l'escrit sense
consentiment de l'autor.
26.10 Examinar els arxius i registres que reflecteixin l'activitat del Col·legi, en la forma i les
condicions reglament‡ries.
26.11 Obtenir informaciÛ sobre aspectes corporatius del seu interËs i, s'escau, certificaciÛ dels
extrems que l'afecten particularment, com tambÈ tenir vista i audiËncia a les reunions del
Col·legi que l'afectin de manera directe.
26.12 Formular denuncies davant l'Úrgan de govern del Col·legi sobre actuacions professionals
incorrectes dels col·legiats, aportant les proves que les justifiquin.
26.13 Portar a terme els treballs que siguin sol·licitats al Col·legi per Organismes Oficials,
Entitats o particulars, i que els hi correspongui, respectant-se el torn prËviament format.
26.14 Gestionar el cobrament d'honoraris mitjanÁant el Col·legi i obtenir d'aquest recolzament
per a la seva reclamaciÛ, sempre i quan es compleixin els requisits fixats reglament‡riament.
17

Enginyers Tècnics
Forestals
26.15 Exercir tots els drets que es dedueixin dels presents .
Article 27
SÛn deures dels Col·legiats:
27.1 Assistir als actes corporatius en la forma que reglament‡riament es determini.
27.2 Complir diligentment totes les prescripcions que continguin aquests i els reglaments
que els desenvolupen i totes les altres disposicions emanades dels Úrgans de govern del Col·legi.
27.3 Posar en coneixement del Col·legi els casos d'intrusisme professional que coneguin.
27.4 Pagar puntualment les quotes, tant ordin‡ries com extraordin‡ries, que hagin estat aprovades
per als sosteniment del Col·legi.
27.5 Facilitar al Col·legi, en la forma que es determini reglament‡riament, les dades que calguin
per a l'elaboraciÛ de la guia de col·legiats o per raons estadÌstiques.
27.6 Observar, en la seva actuaciÛ, la deontologia professional.
27.7 Remetre al Col·legi les fulles d'enc‡rrec dels treballs abans de la seva iniciaciÛ i, visar tots
els treballs que realitzi en l'exercici lliure de la professiÛ, utilitzant els impresos oficials
del Col·legi, segons determini el Reglament de RËgim Interior.
27.8 No perjudicar, per acciÛ o omissiÛ, els drets professionals o corporatius d'altres col·legiats.
27.9 Sotmetre al Col·legi les q¸estions que per motius professionals se suscitin entre els
col·legiats a l'arbitratge i conciliaciÛ del Col·legi, en primer terme, i al Consell de Col·legis
en alÁada.
27.10 Participar activament i responsablement en al vida corporativa, i acceptar els c‡rrecs per
als quals siguin escollits, llevat de causa justificada.
27.11 No difondre informacions declarades confidencials per la normativa col·legial.
27.12 Prestar declaraciÛ davant de l'Instructor de l'expedient disciplinari a peticiÛ d'aquest, en
la forma que estatut‡riament es determini.
27.13 Comunicar els canvis de residËncia o domicili, aixÌ com les absËncies superiors a tres
mesos.
27.14 En els treballs professionals que realitzi, observar totes les normes i preceptes que estableix
la legislaciÛ vigent, les dictades pel Col·legi i pel Consell General i, aquelles altres
encaminades a mantenir i elevar el prestigi, dignitat i Ëtica professional.
27.15 Vetllar per l'estricte compliment de la normativa vigent, especialment en les q¸estions
referides a la persecuciÛ de l'intrusisme; fomentar les actuacions dels professionals
d'enginyeria tËcnica forestal, all‡ on les seves competËncies ho requereixin, i procurar,
per tots els mitjans que estiguin al seu abast, remeiar l'atur professional dels col·legiats.
18

Enginyers Tècnics
Forestals
TITOL CINQUÈ
DEL REGIM ECONOMIC
Article 28
El Col·legi i les seves respectives Delegacions Territorials disposaran dels recursos econÚmics
ordinaris i extraordinaris
Els recursos ordinaris procedeixen de:
1.- Les quotes que per col·legiaciÛ o entrada satisfacin els col·legiats.
2.- Les quotes periÚdiques que cotitzin els mateixos, tant ordin‡ries com extraordin‡ries.
3.- El percentatge sobre honoraris que, en concepte de visat, correspongui acreditar al
Col·legi pels treballs que realitzin els col·legiats en l'exercici lliure de la professiÛ.

 1. Els ingressos que puguin obtenir-se per la venda de publicacions, impresos, subscripcions,
aixÌ com per l'expediciÛ de certificacions i realitzaciÛ de dict‡mens, assessoraments i
an‡legs que siguin sol·licitats al Col·legi. TambÈ pels ingressos que resultin de les
habilitacions o comunicacions de col·legiats d'altres Col·legis segons les normes que
siguin d'aplicaciÛ i establertes pel Consell de Col·legis.
 1. Les rendes dels bens de tota mena que siguin propietat del Col·legi.
Article 29.
L'Assemblea General del Col·legi, a proposta de la Junta de Govern, fixar‡ el percentatge, amb
respecte als pressupostos presentats i aprovats, de la quantia de les quotes a satisfer pels col·legiats
pel manteniment dels serveis centrals del Col·legi, aixÌ com el corresponent a les respectives
Delegacions Territorials i els percentatges de visats d'honoraris.
Article 30.
Les Delegacions Territorials podran establir, en cas justificat, i acordat en les seves Assemblees
Generals Territorials, quotes complement‡ries, que seran posades en coneixement de la Junta de
Govern.
Article 31
Els recursos extraordinaris del Col·legi seran:
 1. Les subvencions, usdefruits, donatius o qualsevol mena d'ajut econÚmic que obtingui
el Col·legi de les Administracions Publiques o entitats i persones privades.
 1. Els bens, mobles i immobles que per herËncia, donaciÛ o qualsevol altre tÌtol lucratiu
passin a formar part del patrimoni del Col·legi.
 1. Les quantitats, que per qualsevol concepte, pugui percebre el Col·legi i que no s'hagi
especificat anteriorment.
Tots els recursos extraordin‡ries necessitaran per fer-se efectius, l'autoritzaciÛ prËvia de la Junta
de Govern.
19

Enginyers Tècnics
Forestals
Estaran a disposiciÛ dels Col·legiats que ho sol·licitin, els estats de comptes, comprovaciÛ de
saldos i llibre d'inventaris dels recursos extraordinaris. Qualsevol consulta al respecte es far‡ per
escrit, seguint-se les normes que s'estableixin en el Reglament de RËgim Interior.
TITOL SISÈ
ORDENACIÓ DE L'EXERCICI PROFESSIONAL I REGIM DISCIPLINARI
Article 32
32.1 Tot col·legiat podr‡ exercir la seva professiÛ lliurement en qualsevol punt de l'‡mbit de
Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol i UniÛ Europea, mitjanÁant les habilitacions o
comunicacions oportunes, en virtut dels Convenis subscrits o de les normes que siguin
legalment aplicables.
32.2 S'establiran el tipus de visat i les normes i requisits que han de complir-se per a la seva
obtenciÛ, d'acord amb el Consell General.
32.3 El secret professional, respecte a dades reservades conegudes amb ocasiÛ del
desenvolupament d'un treball, constitueix un deure i un dret legÌtim.
32.4 Essent com a principal finalitat del Col·legi la defensa de la professiÛ, resulta un dret i
una obligaciÛ el fet de col·legiar-se per a tothom que es trobi el l'exercici professional en
qualsevol de les seves formes.
Article 33
Tota actuaciÛ professional dels col·legiats s'ajustar‡ sempre a la deontologia professional. En
qualsevol cas ning˙ podr‡ realitzar cap actuaciÛ que atempti al desprestigi de la professiÛ o la
dignitat professional o personal d'un altre col·legiat.
Article 34
34.1 L'exercici professional suposa l'acceptaciÛ del rËgim disciplinari establert pel Col·legi en
els seus .
34.2 Queden limitades les faltes disciplin‡ries exclusivament a les infraccions dels deures
col·legials i de la deontologia professional, establerta amb car‡cter general.
34.3 Com a requisit previ i inexcusable s'exigir‡, per imposar qualsevol sanciÛ disciplin‡ria,
la instrucciÛ d'un expedient, al qual en tot moment tindr‡ audiËncia l'interessat.
34.4 Ning˙ podr‡ ser sancionat si no fos provada fefaentment la seva falta i esgotats els recursos
que es concedeixin.
34.5 Els col·legiats sancionats no podran ocupar cap c‡rrec col·legial en tant no hagi caducat
l'anotaciÛ de la sanciÛ en el seu expedient personal.
20

Enginyers Tècnics
Forestals
34.6 Les faltes que puguin donar origen a la sanciÛ disciplin‡ria es classifiquen en molt greus,
greus, i lleus.
34.7 SÛn faltes molt greus:
a) L'exercici professional quan hi concorreguÈs causa d'incompatibilitat per aixÚ, declarada
legalment.
b) Els actes i les omissions que constitueixin una ofensa greu a la dignitat de la professiÛ.
c) La comissiÛ de delictes dolosos, en qualsevol grau de participaciÛ com a conseq¸Ëncia
de l'exercici de la professiÛ.
d) L'embriaguesa i/o la toxicomania habituals que afecti greument a l'exercici de la
professiÛ.
e) La realitzaciÛ d'activitats, constituciÛ d'associacions o afiliacions a aquestes, quan
tinguin com objecte o realitzin funcions que siguin prÚpies del Col·legi o els interfereixin
en algun cas.
f) La reiteraciÛ de falta greu.
g) L'intrusisme professional i el seu encobriment.
h) La condemna en sentËncia ferma, per fet greument afrontÛs.
i) L'incompliment reiterat, sense justificaciÛ, del pagament de les quotes o del percentatge
que, sobre els honoraris professionals que en l'exercici lliure de la professiÛ percebin
els col·legiats, i s'hagi acordat ingressar en el Col·legi pel seu sosteniment i atenciÛ als
seus fins propis.
34.8 SÛn faltes greus:
a) L'incompliment greu de les normes estatu‡ries o els acords adoptats pels Úrgans de
govern.
b) La falta de respecte per acciÛ o omissiÛ als que ocupen c‡rrecs electius, quan actuen
en l'exercici de les seves funcions.
c) Els actes de desconsideraciÛ manifesta cap als altres col·legiats en l'exercici de l'activitat
professional.
d) La competËncia deslleial
e) L'embriaguesa o drogaaddicciÛ, amb ocasiÛ de l'exercici professional.
f) Els actes i omissions descrits com a faltes molt greus, quan per les seves circumst‡ncies
no tinguessin entitat suficient per merËixer aquesta consideraciÛ.
34.9 SÛn faltes lleus:
a) La falta de respecte als que ocupen c‡rrecs electius, quan no constitueixi falta molt greu
o greu.
b) La negligËncia en el compliment de normes estatu‡ries.
c) La infracciÛ lleu dels deures professionals.
d) Els actes descrits com a faltes greus quan per les seves circumst‡ncies no tinguessin
entitat suficient per merËixer aquesta consideraciÛ.
21

Enginyers Tècnics
Forestals
Les sancions que poden imposar-se sÛn:
34.10 Per faltes molt greus:
a) SuspensiÛ de l'exercici professional per un termini superior a tres mesos i inferior a dos
anys
b) ExpulsiÛ del Col·legi.
34.11 Per faltes greus:
SuspensiÛ de l'exercici professional per un termini no superior a tres mesos.
34.12 Per faltes lleus:
a) AmonestaciÛ per escrit
b) ReprensiÛ privada.
Article 35
Abans d'iniciar-se l'expedient, la Junta de Govern, a la vista de la den˙ncia i de les proves
presentades, haur‡ d'obrir una informaciÛ per decidir sobre la seva procedËncia o rebutjar les
den˙ncies que no reuneixin els requisits i les garanties reglament‡ries exigides.
En l'acord d'inici de l'expedient, la Junta designar‡ l'Instructor i el Secretari de l'expedient. El dit
acord haur‡ de ser notificat al denunciat i als nomenats als efectes excusa, abstenciÛ i recusaciÛ,
que, en cas de que es produeixin, hauran de ser resolts per la Junta de Govern.
En l'expedient que s'instrueixi, ser‡ escoltat el denunciat, que podr‡ fer les al·legacions i aportar
totes les proves que cregui convenient per a la seva defensa. En el procediment ser‡ d'aplicaciÛ
els principis informadors i normes del procediment disciplinari establerts en la Llei 30/92 de 26
de novembre, sobre RËgim JurÌdic de les Administracions P˙bliques i del Procediment Administratiu
Com˙.
Ultimat l'expedient, l'Instructor junt amb la proposta de sanciÛ, l'elevar‡ a la Junta de Govern per
a la seva resoluciÛ i acord.
La resoluciÛ que dicti la Junta de Govern haur‡ de ser notificada a l'inculpat i, haur‡ de respectar
el que s'estableix a l'art. 89 de la Llei 30/92, i expressar‡ els recursos que contra la mateixa
procedeixin, els Úrgans administratius o judicials davant dels quals s'haguessin de presentar i el
termini per interposar-los, sense perjudici, de que els interessats puguin exercitar qualsevol altre
recurs que creguin oport˙.
Article 36
La responsabilitat disciplin‡ria dels col·legiats s'extingeix pel compliment de la sanciÛ, la mort,
la prescripciÛ de la infracciÛ i la prescripciÛ de la sanciÛ.
Els terminis i cÚmput de prescripciÛ de les infraccions i de les sancions seran els que estableix
la Llei 30/92.
22

Enginyers Tècnics
Forestals
L'anotaciÛ de les sancions en l'expedient personal del col·legiat caducar‡ als sis mesos si la sanciÛ
haguÈs estat per falta lleu; als dos anys si haguÈs estat per falta greu; als tres anys per falta molt
greu, i als cinc anys si la sanciÛ haguÈs estat d'expulsiÛ. En aquest darrer cas, la Junta de Govern
podr‡ acordar o denegar la rehabilitaciÛ a la vista de les circumst‡ncies que permetin apreciar i
ponderar la rectificaciÛ de la conducta de l'afectat.
Article 37
L'exercici de la professiÛ d'enginyers tËcnics forestals Ès incompatible:
a) Amb els c‡rrecs de president del Govern, ministre, secretari d'Estat, sots-secretari, director
general i assimilats de l'AdministraciÛ P˙blica.
b) Amb els restants c‡rrecs on les lleis reguladores estableixin expressament tal incompatibilitat.
TITOL SETÈ
REGIM JURIDIC
Article 38
Els acords emanats de la Junta de Govern, de l'Assemblea General i del Deg‡ esgoten la via
administrativa i, per tant, sÛn susceptibles de recurs en la via jurisdiccional contenciosa administrativa
en els terminis i forma que disposa la Llei Jurisdiccional.
Els acords de les Assemblees Territorials i dels Delegats Territorials sÛn susceptibles de Recurs
Ordinari davant la Junta de Govern, en la forma i requisits que prescriu la Llei 30/92.
Contra els acords que posin fi a la via administrativa, es podr‡ interposar, amb car‡cter potestatiu,
recurs davant del Consell General de Col·legis, en el supÚsit de que existeixi el dit Úrgan
intercol·legial, en el termini d'un mes des de la notificaciÛ de l'acord.
Article 39
SÛn nuls de ple dret els acords emanats dels Úrgans del Col·legi en els supÚsits contemplats a l'Art.
62 de la Llei 30/92.
SÛn anul·lables els acords emanats dels Úrgans del Col·legi en els supÚsits contemplats a l'Art. 63
de la Llei 30/92
En el que no estigui previst en aquests s'aplicar‡ la legislaciÛ sectorial que correspongui
i, en especial, la Llei de Col·legis Professionals i la Llei de Procediment Administratiu com˙.
23

Enginyers Tècnics
Forestals
TITOL VUITÈ
DE LA MODIFICACIO DELS
Article 40
Per a proposar la reforma a l'AdministraciÛ P˙blica competent d'aquests , ser‡ necessari
l'acord de l'Assemblea General del Col·legi, adoptat per majoria simple dels concurrents a la
mateixa, es a dir, dels presents i representats
ResoluciÛ de 2 de juliol de 1998, del Departament de JustÌcia ( publicada al DOGC n˙m. 2689
de 27.7.98 )
24

Arrosage Automatique

C'est très bien de passer des heures à vous promener dans votre jardin avec un tuyau ou un arrosoir, mais si vous voulez vraiment garder votre pelouse et vos parterres luxuriants et abondants avec le moins d'effort possible, procurez-vous un système d'arrosage. Ils rafraîchiront votre pelouse pendant que vous vous amusez.

L'une des premières choses dont vous aurez besoin est un tuyau d'arrosage décent dont, comme par hasard, nous avons écrit dans notre meilleur tour d'horizon des tuyaux .

Bon, maintenant que vous êtes de retour avec nous, la prochaine chose dont vous aurez besoin est un arrosage automatique de programmation de l'eau ou même un système d'irrigation à part entière avec une confluence de tuyaux d'eau pour alimenter les bordures et les semis.

Les plantes en pot sont généralement les premières choses à flétrir par une chaude journée d'été, donc installer un système d'irrigation goutte à goutte est également une sacrée bonne idée. Ou peut-être investir dans une jardinière à arrosage automatique ou à régulation d'eau.

Il existe de nombreux types de systèmes d'arrosage automatique et de jardinières à arrosage automatique sur le marché, mais, pour vous éviter de vous gratter la tête, nous avons parcouru le Web pour trouver les meilleurs systèmes automatisés pour ceux que vous ne pouvez pas prendre la peine de démêler. tuyau.

Col·legia't

Per col·legiar-se cal imprimir la fitxa d’inscripció i fer-la arribar al Col·legi d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya.

Podeu descarregar el full d'inscripció aquí.

Què t'ofereix el Col·legi?

Què necessites per col·legiar-te?

És necessari tenir el títol d’enginyer tècnic forestal en qualsevol de les especialitats existents expedit per un centre universitari de l’estat o bé convalidat oficialment.

Per formalitzar l’ingrés en el Col.legi cal presentar o enviar per correu:

 1. una còpia compulsada del títol o del resguard.
 2. dues fotografies tamany carnet.
 3. la fitxa d’inscripció cumplimentada correctament.
 4. una còpia compulsada del D.N.I.

Enllaços

Administracions

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
marm.es/
Instituto para la diversificación y ahorro de la Energía (IDEA)
idae.es/
Generalitat de Catalunya
gencat.cat/
Departament de Medi Ambient i Habitatge
mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp
Centre de la propietat forestal (CPF)
mediambient.gencat.net/cat/cpf/
Forestal Catalana, S.A.
mediambient.gencat.net/cat/forestal_catalana/
Institut Català de l’Energia (ICAEN)
gencat.cat/icaen/
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
gencat.cat/aca
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
icc.es
Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
idescat.cat
Servei meteorològic de Catalunya (METEOCAT)
meteocat.cat
Diputació Barcelona
diba.cat
Diputació Lleida
diputaciolleida.cat
Diputació Girona
ddgi.cat
Diputació Tarragona
diputaciodetarragona.cat
Municat
gencat.cat/municat/

Universitats i centres de recerca

Universitat de Lleida
udl.es/
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
www.etsea.udl.es
Centre de recerca ecològica i aplicacions forestals (CREAF)
creaf.uab.es/cat/index.htm
Centre tecnològic forestal de Catalunya (CTFC)
ctfc.cat/
Institut Català de la Fusta (INCAFUST)
incafust.org/
Institut Català del suro
icsuro.com/

Portals

Observatori forestal català
observatoriforestal.cat/
Observatori de la biomassa forestal
observatoribiomassa.forestal.cat/
PEFC Espanya
pefc.es/
FSC Espanya
fsc-spain.org/
Normalització
UNE aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp
ISO iso.org/iso/home.htm
Consorci Forestal de Catalunya
forestal.cat/web/
Sociedad Española de Ciencias Forestales
secforestales.org/

Revistes i butlletins digitals

Infobiomassa
ctfc.es/infobio/inici.as
Diari forestall
naciodigital.cat/diariforestal/
Expobioenergia

Aplicacions i utilitats software

MIRAMON
creaf.uab.cat/miramon/download/index_ca.htm
METABOSC
mediambient.gencat.net/cat/cpf/instruments/metabosc.jsp?ComponentID=23069&SourcePageID=10425#1
MIRABOSC ONLINE (v. IEFC)
natura.uab.es/mirabosc/
MIRABOSC ONLINE (v. IFN3)
158.109.62.213/MiraBoscIFN/Mirabosc.jnlp
LIFOR v. 2.5
mediambient.gencat.net/cat/cpf/instruments/LIFOR.jsp?ComponentID=63390&SourcePageID=10425#2
SIGPAC
sigpac.mapa.es/fega/visor/
Cartografia del DMAH (en format MIRAMON)
mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/cartografia/fitxes/inici.jsp?ComponentID=7150&SourcePageID=3351#1

Contacte

Adreça: C/ dels Enamorats, 62-64 Baixos 08013 Barcelona

Tel. 93 217 97 53
Fax: 93 237 81 33

Correu electrònic: coetfc[a]etforestals.org

HORARI PRESENCIAL SECRETARI TÈCNIC COETFC:

Dijous, de 15:30-18:30

HORARI RECEPCIÓ

dilluns i dimarts, de 8:00 - 14:00 i de 15:00- 18:00
dimecres, de 8:00 a 14:00
dijous i divendres alterns: de 8:00 - 14:00 i de 15:00- 18:00


Col·legi d'Enginyers Tècnics Forestals
C/ dels Enamorats, 62-64 Baixos 08013 Barcelona
Tel. : 93 217 97 53 | Fax: 93 237 81 33 |